DERSİMDE NEDEN KATLİAM YAPILDI

 

 

 

Cumhuriyeti anlamadan dersim üzerine sağlıklı tahlilelerde bulunmak gerçek anlamda zor ve yapılsa bile sağlıksız gözüküyor, cumhuriyetin nasıl kurulduğu ve hangi mentaliteyle hareket ettiğini anlamak için Osmanlının son zamanlarına bakmakta fayda var. Osmanlının son zamanlarını anlamak için Fransız devrimini bilmek jön Türkleri – ittihat ve terakkiyi anlamak gerekir.

1789 yılında başlayan Fransız devrimi mutlak monarşiyi kaldırıp yerine cumhuriyeti kurmuştur daha önce imtiyazlı bir takım kazanımlar elde edilmişse de (manga carta 1215; soylulara karşı kralın yetkilerini sınırlamıştır) yine orta çağda İtalyan şehir devletlerinde, İskandinav ülkelerinde bazı otonom bölgelerde demokrasinin prensiplerine göre seçimler yapılmıştır.

18 ve 19. yüzyıllarda :

Amerikan bağımsızlık bildirgesi ile 12 koloni büyük Britanya krallığından bağımsızlığını ilan etmiş 2 temmuz 1977 yılında kongre tarafından onaylanmıştır. 3 eylül 1783 yılında Paris antlaşmasıyla onaylanmıştır .

26 Ağustos 1789 yılında Fransız yurtaşlar bildirisi yayınlanmış ve ulusal mecliste onaylanmıştır.

Bu tarihten itibaren 1789 dünya üzerindeki çok uluslu imparatorluklar Avusturya-macaristan ve Osmanlı imparatorluğu gibi… parçalmış ve dünya ulus devletler sürecine girmiştir. Uluslar tarih boyunca vardı, ancak ulus devlet anlayışı Fransız ihtilalinden sonra başlamış bir olgudur. Dünyada bu kargaşalar sürerken Osmanlı imparatorluğunda da gerek yurtdışı eğitimi almış gerekse yurt dışındaki bu fikirlerin öncüleri yazarların eserlerini okuyup etkilenen bir kesim Osmanlı imparatorluğunda bu düşünceyi hakim kılmak amacıyla örgütlenmeye başladılar. Bunun ilk ayağı jön Türklerdir (genç Türkler- yada yeni Türkler) çok uluslu olan Osmanlı imparatorluğunda Osmanlıcılık , ümmetçilik fikirleri hakimken ilk kez türk adıyla Osmanlı içersinde bir grup ortaya çıkmıştır. Bir benzeri Almanyada genç Almanya akımı , italyada genç İtalyanlar akımı, polonyada genç Polonyalılar akımı vb. mevcuttur. İstanbulda 1865 te gizli bir örgüt olarak kuruldu, amaçları Fransa benzeri bir yönetim kurmaktır. Jön Türklerin fikirleri sonucu olarak ittihat ve terakki kurulmuştur 1889 , siyasi olarak harek etmiş ve Türkçülük düşüncesini esas almıştır. Amaçları Türkleri etkin güç olarak iktidar kılmak ve ulusal bir idare kurmaktır, süreç içinde değişikler gösterse de bu güne kadar ne yazık ki Osmanlı ve Türkiye cumhuriyetinde bu tarih itibariyle milliyetçilik ilkelerinin temelini atan bu örgüt farklı ismlerle de olsa her zaman için iktidar olmuştur (2. meşrutiyeten günümüze) kurtuluş savaşı yönetim kadrolarının çoğu bu grup üyelerinden oluşmaktadır Atatürk te ittihatçıdır.)

Osmanlının bir çok ulusu içinde barındırma ve kültürleri ümmet temelinde , Osmanlıcılık temelinde asimile etme olayına bunlar türk temelini koymuşlardır.

Örgütlenme biçimleri hem illegal hem legal olarak devam etmiştir, cumhuriyet kurulmadan önce ve cumhuriyet sonrasında da aynı hareket tarzı süregelmiştir.

Bu gün bazı arazilerde silahlar çıkıyorsa , bu gün derin derin devlet ilişkileri ve ağı ortaya çıkıyorsa, geçmişten günümüze bitmemiş olan ümmet ve millet çatışmasının devamıdır. Akp ve chp bu iki anlayışın da aynı zamanda devamıdırlar, bunu bu şekilde anlamak gerekiyor. Türkçülük düşüncesi temelinde kurulan cumhuriyet ümmetçiliğinin Asıl hedefi ulusal bir devlet kurmaktır. yalnız anlayış olarakta sakattır çünkü ulusal devletletten anladıkları bu topraklar içerisinde yaşayan her kesimi türk olarak kabul etmektir, ‘’kabul etmektir’’ çok hafif kalır ; zorlamaktır. Diğer azınlıkları burada tartışmak yazıyı genel perspektifinden çıkaracağı için girmiyeceğim oraya ama şu bilinmelidir ki

Gerek askeri siyasi ve kültürel güçsüzlük, gerekse Fransız devriminin etkileri misaki milli sınırları içerisinde yaşayan diğer uluslara pek ulaşamamıştır. Ulaşmışsa bile yeteri gücü olmamıştır hiçbir zaman hep boğazlanmıştır.

 

Nedir bu ittihat ve terakki ? zorlamadır, tehdittir, silahtır, suikasttir, tarih boyunca böyledir. Halk desteği yoktur. Zira ümmetçilik görüşü hep ağır basmıştır bastığı halde kafasına vurulmuştur. Chp den sonra gelen Adalet partisi ve davmındaki muhafazakarlar kısmen de olsa bu görüşün karşısında kalmışlardır Akp gibi, şimdi kendi kurumlarını kazanmak ve cumhuriyet tarihinde hiç benzeri görülmemiş şekilde mevzilerini geri alıyorlar bu anlamda anlayış beklemek neredeyse imkansız, ikisi de oldukça gözü kara savaşıyor her ne kadar ittihat anlayışı çöküntüye uğramış gibi gözüksede..

 

 

CUMUHRİYET KURULDU..

 

 

Yeni cumhuriyetin kurulması ile hedefler hayata geçirilmeye başlandı, nedir bunlar Osmanlının mirası Osmanlıcılık ve ümmetçilik kurumlarını bertaraf etmek.. Saltanat kaldırıldı

 

Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın Kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. 

 

3 mart 1924 te halifelik kaldırılmıştır. Aynı gün tevhidi tedrisat kanunu çıkarıldı amaç dine dayalı eğitim kurumlarını kapatmaktır. Şerriye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. (alınan bir kararın dine uygunluğunu denetleyen kurum)

1928 de devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarıldı.

Tekke ve zaviyelerin kapatılması medreselerin kapatılması vs vs.. diğer bazı değişiklerdir.

 

Görülmektedir ki cumhuriyet kendi önünde engel olarak gördüğü dini kurumları birer birer kaldırmıştır. Çünkü dini bağlamda bir organizasyona bir oluşama hiçbir şekilde taviz vermiştir. Amaç batılı anlamda sadece ulusal değerlere sahip bir ülke yaratmaktır..

 

Şimidi birileri çıkıp diyorki, Dersim Alevi Kızılbaş kimliğinden dolayı katliama uğramıştır.. Alevi kimliğine kim karşı çıkıyor ? Osmanlı ve ümmet anlayışı olan din ve mezhep temelli oluşumlar.. 38 ne zaman gerçekleşti cumhuriyet dönemide. Dersim gizli raporlarında ne vardır, hep ulusal farklılıklar vurgulanan yönler dil kültür yaşam biçimi , amaç nedir dersimdeki farklı ulusal biçimleri yok etmek. Bunlar sayısız kez raporlarda yayınlandı. Açık olan şudur ki cumhuriyet için dini kimliklerin şafi- hanefi yada alevi olmasının hiçbir önemi yoktur. Onların her hangi bir mezhebi etkin kılmak gibi bir kaygısı da yoktur, bir tek kaygıları vardır..homojen bir ulus devleti yaratmak ve dersim bunun önünde ciddi bir engeldir, çünkü dersimin cumhuriyet rejimi ile gerçek anlmada bir bağı yoktur, yine dersimliler cumhuriyetin dayattığı ulusal kimliği özümsememiştir.. bu tarihsel olarak böyledir. Umumiyetle halletmeye çalıştıkları dersimin aykırı ulusal kimliğidir, hiçbir tarihsel dökümanda aksini göstermezsiniz, ama ZAZA kimliğinin Alevilik ile birlikte olması bu katliamın Alevilik inancından kaynaklığının bir delili olamaz çünkü herkes bilir ki bu ülkede Türk Alevileri de vardır, Arap Alevileri de vardır başka ulusların Alevileri de vardır, cumhuriyet döneminde sadece dersimdeki baş eğmeyen ulusal yaşam biçimi vardır. Cumhuriyetin dayattığı kimliği kabul etmeme vardır.

Tarihi bir takım gelişmlerle bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok..

Alevi –Kızılbaş kimliği tarih içinde defalarca katledilmiştir..Ama dersimin bu kimlikten kaynaklanmadığı açıktır. Ulusal devleti pekiştirmek, ulus devletini esas kılmak amacı vardır.. Yeni kurulan cumhuriyetin dine karşı duyarlı olmadığını yaptığı icraatlardan görebiliyoruz..

 

 

Yılmaz KERŞAN

 


Search Engine Submission - AddMe